Історико-педагогічний альманах

Рік заснування: 2004

Галузь  та  проблематика: У виданні представлені наукові статті з історії педагогічної думки та освіти, історії педагогіки в особах, педагогічного краєзнавства. Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. 

ISSN 2307-4833

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9073, від 18.08.2004 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Засновники: Засновники: Національна академія педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки

Головний редактор: Сухомлинська О.В., доктор педагогічних наук, профессор, дійсний член НАПН України

Заступник головного редактора: Побірченко Н.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Відповідальний секретар: Коляда Н.М., доктор педагогічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 4-02-81

E-mail: koliada_n@mail.ru